รองผู้อำนวยการนางฉันทนา ศรีศิลป์

รองผู้อำนวยการนางฉันทนา ศรีศิลป์

  • ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
  • วิทยฐานะ : เชี่ยวชาญ
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : ค.บ.การประถมศึกษา
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) : ศษม.การบริหารการศึกษา