ครูศิรากานต์ ไชยชนะ

ครูศิรากานต์ ไชยชนะ

  • ตำแหน่ง : ครู
  • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : วท.บ.เคมี
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) : กศ.ม.วิทยาศาสตรศึกษา(เคมี)
  • วิชาที่สอน : วิทยาศาสตร์