กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผู้บริหาร คณะครูนักเรียน และบุคลากรโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  วันที่ 28 กรกฎาคม   2563 นำโดยนายสุดสาคร จันทะล่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก เป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะและเปิดกรวยดอกไม้บนพานธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  จากนั้นได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา  และร่วมลงนามถวายพระพร จากนั้นเป็นการรำถวายพระพร โดยนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสีเหลือง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
          นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันกล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ของโรงเรียนบ้านสันป่าสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4เขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการ  “โรงเรียนสุจริต” ดังนี้
  1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
  2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชน
3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน